Loading Page: بالانس

 

IOSK Group از یک دستگاه متعادل کننده روتور تایید شده Schenck استفاده می کند. این ماشین ها از مجامع چرخشی و آزمایش قطعات پشتیبانی می کنند.

IMG 9967a

 

خدمات ما می توانند یک روز خدمات نوبت دهی را به شما ارائه دهند. این سرویس عمدتاً برای روتورهای تا 5000 کیلوگرم است. ما همچنین برای کلیه دستگاههای ارائه دهنده خدمات ، خدمات جمع آوری و تحویل تخصصی ارائه می دهیم. این دستگاه تعادل می تواند ارائه دهد:

Belt drive or end drive

تعادل با BS 6861 ، ISO1940 یا ذکر شده/ داده شده

 توسط مشتری

تعادل ایستا یا پویا

فاصله هایی که دارای مراکز پایه قرار گرفته بین 300 میلی متر و 2600 متر هستند.